Back to top

Dokumenty

Směrnice
Soubory ke stažení
PDF icon 01. Organizační řád a jeho součásti
PDF icon 02. Školní (vnitřní) řád školy
PDF icon 03. Prevence rizikového chování
PDF icon 05. Vnitřní platový předpis
PDF icon 06. Evidence majetku
PDF icon 07. Oběh účetních dokladů
PDF icon 08. Ochrana majetku školy
PDF icon 09. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
PDF icon 10. Inventarizace majetku školy
PDF icon 11. Provozní řád venkovních hracích ploch
PDF icon 12. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
PDF icon 13. Spolupráce školy s policií
PDF icon 14. Řády odborných učeben, kabinetů a budov
PDF icon 15. Řád školy v přírodě
PDF icon 16. Řád lyžařského výcvikového kurzu
PDF icon 18. Řád školní družiny
PDF icon 19. Řád školní jídelny
PDF icon 20. Zahraniční výjezdy
PDF icon 21. Provozní řád
PDF icon 22. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance
PDF icon 23. Pracovní náplně
PDF icon 24. Veřejné zakázky
PDF icon 25. Evidence pracovní doby
PDF icon 26. Školní výlety
PDF icon 27. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole
PDF icon 29. Poskytování cestovních náhrad
PDF icon 30. Školení BOZP zaměstnanců a žáků
PDF icon 31. Stížnosti a jejich vyřizování
PDF icon 32. Pokladna
PDF icon 33. Traumatologický plán
PDF icon 34. Ochranu dat
PDF icon 35. Čerpání dovolené
PDF icon 36. Ochranu osobních údajů
PDF icon 37. Poplatky ve školní družině
PDF icon 38. Postup při porušení pracovní kázně
PDF icon 39. Spisový a skartační řád
PDF icon 40. Používání telefonů
PDF icon 41. Zajištění BOZP žáků školy
PDF icon 42. Kontrola práce neschopných zaměstnanců
PDF icon 43. Školní jídelna - řád HACCP
PDF icon 44. Provozní řád jídelny
PDF icon 45. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon 46. Systém řízení rizik
PDF icon 48. Náhradová komise
PDF icon 49. Grantový projekt – Škola pro mě
PDF icon 50. EU peníze školám (šablony)
PDF icon 51. Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
PDF icon 52. Grantový projekt - Škola pro mě 2
PDF icon 53. Evidence a odepisovaného dlouhodobého majetku
PDF icon 54. Vymáhání pohledávek
PDF icon 55. Účetní uzávěrka
PDF icon 56. Používání tiskáren a kopírek
PDF icon 57. Dotační tituly
PDF icon 60. Dary