Základní informace o zápisu do 1. tříd 2020/2021

Datum: 2. dubnu 2020

Čas: 12.00 – 18.00 hodin

  • do běžných tříd: budova školy v ulici Sokolí 9 - 1. patro

  • do tříd Montessori: budova školy v ulici 5. května 76 - 1. patro

Povinnost přijít k zápisu

  • K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2020.

  • Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost rodičů i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2020 do 31.12. 2020.

  • Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8 2014, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

  • Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

  • K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách. Dodržovat obvod není povinnost, avšak při přijímání má vždy přednost dítě ze spádového obvodu.

Registrace k zápisu

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

  1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

  2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

Doporučující posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději do konce dubna tohoto roku.

(Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)

Informace o škole

Naše škola žákům poskytuje vzdělávání ve 3 vzdělávacích programech:

1. "Škola pro život" a „Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků“

Vzdělávací program se specializuje na výuku informatiky pravidelně již od 2. ročníku ve dvou moderních počítačových učebnách. Ve všech učebnách mají učitelé a žáci k dispozici počítač napojený na dataprojektor, nebo interaktivní tabuli, která se zvláště osvědčila při názorné výuce jazyků.

Ve vzdělávacím programu Škola pro život s rozšířenou výukou jazyků je výuka anglického jazyka již pravidelně od 1. ročníku. Pokud máte o zařazení do této třídy zájem, oznamte to při zápisu. Žáci jsou do třídy zařazováni na základě běžného pohovoru při zápisu. Základním předpokladem je připravenost na školu: znalost barev, čísel, geometrických tvarů, aj.

2. "Montessori" - pracuje s několika principy:

Jako alternativu ke klasickému způsobu vzdělávání nabízíme výuku podle principů Marie Montessori. Tato metoda podporuje přirozený zájem dítěte a vede ho k odpovědnosti při vlastním vzdělávání. Třídy Montessori jsou doplňovány nejvýše do počtu 24 žáků na třídu. Rozhodnutí o zařazení do tříd Montessori proběhne na základě pozorování žáků při předškoličce a pohovoru s rodiči. Rozhodnutí o zařazení do tříd Montessori bude sděleno během pohovoru, nejpozději týden před termínem řádného zápisu.

Srdečně zveme předškoláčky a jejich rodiče - přijďte, těšíme se na Vás.

V Jablonci nad Nisou dne 10. srpna 2019

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy