Informace k elektronickému zápisu do 1. tříd 2021/2022

Zápis se koná podle §36,37 a 46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

1. Organizace zápisu proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu.

Zákonní zástupci předají, pokud je to možné, přihlášku k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky zvolené škole bez osobní přítomnosti, tj. vzdáleným přístupem (datovou schránkou, e-emailem s elektronickým podpisem, poštou, do poštovní schránky u hlavního vchodu školy).

2.  Registrační systém k zápisu bude otevřen od 6.4.2021 od 8.00 do 8.4.2021 do 12:00.

3.  Dny zápisu = odevzdání přihlášky jsou 6. 4. 2021 od 8:00 hod - 8. dubna 2021 do 16:00 hod.

 

ZAPSAT DÍTĚ ONLINE: 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsjbc5kvetna/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3161

 

Máte-li zájem zapsat Vaše dítě do 1. ročníku na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte na odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE (viz výše).

2. Vyplňte všechny požadované údaje a odešlete přihlášku.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. Stáhněte si přihlášku k zápisu, vytiskněte ji, podepište a doručte spolu s kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce do školy níže uvedenými způsoby doručení.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte a zákonného zástupce požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopie napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.

 • do datové schránky školy: v5bmmyh

(pozn.: není třeba žádost podepisovat, nutno odeslat z datové schránky zřízené soukromou osobou),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na e-mail reditel@zsjbc5kvetna.cz),
 • poštou (datum odeslání nejpozději 9. 4. 2021),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (5. května 76),
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 775999954, 602247149.

4. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zsjbc5kvetna.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 7. 5. 2021. Na základě dodaných formulářů vystavíme na žádost zákonného zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání s přijatými žáky zaměřené na seznámení s prostředím školy.

 

Budete-li žádat  o odklad  Vašeho dítěte na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte  na odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE (viz výše).

2. Vyplňte všechny požadované údaje a nezapomeňte zaškrtnout „budeme žádat pro dítě odklad“ a odešlete žádosti.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání žádostí.  Stáhněte si žádost o odklad, vytiskněte je, podepište.

4. Přiložte kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte a zákonného zástupce požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopie napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.

5. Přiložte k žádosti doporučení k odkladu školní docházky dítěte (originály)

 • ze školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, SPC…),
 • od dětského lékaře.

Pozn.: Pokud doposud nebylo dítě vyšetřeno a nemáte požadovaná doporučení, dodáte je dodatečně.

 6. Vše doručte do školy níže uvedenými způsoby doručení

 • do datové schránky školy: v5bmmyh

(pozn.: není třeba žádost podepisovat, nutno odeslat z datové schránky zřízené soukromou osobou),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na e-mail reditel@zsjbc5kvetna.cz),
 • poštou (datum odeslání nejpozději 9. 4. 2021),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (5. května 76),
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 775999954, 602247149.

7. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zsjbc5kvetna.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 7. 5. 2021. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vydat až po dodání obou výše uvedených doporučení (viz bod 5).

 

Kritéria pro přijetí žáků k zahájení povinné školní docházky (do 1. ročníku) v Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace:

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a obecně závazné vyhlášky Statutárního města Jablonce nad Nisou č. 4/2016 o školských obvodech základních škol zřízených městem Jablonec nad Nisou stanovuji kritéria přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve školském obvodu (škola má seznam dětí vygenerovaný Magistrátem města Jablonec nad Nisou - v případě nesouladu s tímto seznamem je třeba doložit při zápisu potvrzení z úřadu o trvalém bydlišti ve školském obvodu).

2. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány děti, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

3. Dále budou do počtu 27 žáků na třídu přijímány ostatní děti.

 

V případě, že škola nebude moci přijmout všechny děti splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů dětí a zástupců Školské rady.

 

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy