Zápis z jednání školské rady 2012

konané dne 18.října 2012 v 16 hodin v budově školy

Přítomni:

 • Mgr. Brunclík Jaromír- zástupce města
 • Mgr. Kohoutová Dana – zástupce učitelů
 • Ing. Rohánková Šárka- zástupce učitelů
 • Ing. Procházková Marta- zástupce Zastupitelstva města
 • Faltová Marcela – zástupce rodičů
 • Palárcová Iveta- zástupce rodičů
 • Mgr. Hanyšová Michaela- ředitelka

Program:

 • Výroční zpráva
 • Školní vzdělávací program
 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • Diskuze - ostatní

Veškeré materiály k jednání obdrželi členové Školské rady předem elektronicky.

1. Výroční zpráva školy

Ing. Procházková se dotazovala na následující údaje z Výroční zprávy, odpovídala Mgr. Hanyšová.

1. 1 pracovní úvazek bez způsobilosti?

Jedná se o učitelku ve třídách Montessori, která nyní ukončuje vysokoškolské vzdělání

2. Na škole je 243 žáků, jaká je plná kapacita školy?

Plná kapacita školy je 500 žáků.

3. Kolik bylo otevřeno 1. tříd?

Do prvních tříd nastoupilo 43 žáků- byly otevřeny 2 třídy.

4. V prvním pololetí byly uděleny 4 snížené známky z chování, ve druhém pololetí 11. Co bylo příčinou nárůstu?

Jednalo se o žáky 8.třídy, kteří přišli z jiné školy. Nyní již na škole nejsou.

5. Co bylo předmětem jediné stížnosti ve školním roce?

Jednání paní družinářky, bylo vyřešeno s rodiči.

6. Ve zprávě je zmíněno ničení školního majetku. Dotaz, zda je možné odstranění uložit dětem, které způsobily.

Jde o běžné opotřebení a ničení dětmi, nejde o rozsáhlé ničení.

7. Je organizováno další vzdělávání učitelů v oblasti psychologie pro jednání s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami?

Není, další vzdělávání je v oblasti jazykových dovedností učitelů.

8. Jsou určena pravidla pro čerpání Fondu odměn a je i takto využíván?

Fond odměn je pro nepedagogické pracovníky a je používán ke svému účelu.

Výroční zpráva byla následně schválena všemi přítomnými jednohlasně.

2. Školní vzdělávací program

Ing. Procházková kladně ocenila hloubku a propracovanost Školního vzdělávacího programu s rozsahem 482 stran. Dotázala se, jak byl tvořen a jak jsou s ním učitelé seznamování.

Mgr. Hanyšová uvedla, že program tvořila ve spolupráci s učiteli, jde o společný výstup k dané problematice.

Ing. Procházková uvedla jako námět, že je v současnosti velký problém u mladých nastupujících pracovníků s mluvnicí (pravopis měkké a tvrdé i,y) a se základy matematiky (trojčlenka a procenta).

Domnívá se, že v českém jazyce je upřednostňována literatura na úkor mluvnice a matematika je učena bez praktických souvislostí.

Mgr. Hanyšová odpověděla, že mluvnici a uvedené matematice je věnován dostatečný prostor pro zvládnutí a osvojení znalostí.

Školní vzdělávací program byl schválen všemi přítomnými jednohlasně.

3. Školní řád

Ing. Procházková se dotázala, zda došlo k vážnému úrazu v školním roce 2011/2012.

Mgr. Hanyšová odpověděla, že vážný úraz nebyl žádný. Ke zranění někdy dochází v hodinách tělocviku.

Školní řád byl schválen všemi přítomnými jednohlasně.

4. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Ing. Procházková se dotázala, jak probíhá sebehodnocení žáků uvedené v materiálu.

Mgr. Kohoutová vysvětlila princip a způsob – jde o hodinu, ve které si žáci o těchto věcech povídají s učitelkou.

Ing. Procházková se dotázala na význam Žákovských listů a hodnocení „měsíční dvojka“.

Mgr. Hanyšová odpověděla, že se jedná o hodnocení chování a listy slouží k informování rodičů.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla schválena všemi přítomnými jednohlasně.

5. Diskuze - ostatní

Ing. Procházková se dotázala na výsledky tříd Montessori, zda je vidět rozdíl v chování žáků. Mgr. Hanyšová uvedla příklad samostatné práce žáků na chodbě bez obvyklého hlučení.

Mgr. Brunclík se dotázal na obsah projektu EU. Mgr. Hanyšová uvedla, že se jedná hlavně o pomůcky na jazykovou výuku s využitím prvků Montessori metodiky.

Ing. Procházková ocenila začlenění metodiky Montessori na Základní škole, výsledky školy a celkový kladný obraz této školy. Uvedla, že je škola některými rodiči vnímána jako škola s větším počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale skutečnost je odlišná a bylo by dobré tento obrázek v podvědomí rodičů změnit.

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 775 999 954