Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období říjen 2020 – září 2023

Ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace, v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuje volby do školské rady.

Ředitel školy jmenuje volební komisi ve složení:

 • předseda – Michaela Hanyšová (ředitelka školy);
 • členové
  • Mgr. Helena Pavelková (učitelka 1. stupně)
  • Mgr. Iveta Randáková (učitelka 2. stupně)
  • Mgr. Milan Fric (zástupce Montessori oddělení)

Volební komise oznamuje konání voleb do školské rady na čtvrtek 1.10.2020 a vyzývá k podání návrhů kandidátů za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Složení školské rady (celkem 6 členů):

 • 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci,
 • 2 členy pedagogičtí pracovníci,
 • 2 členy jmenuje zřizovatel.

Datum konání voleb:

 • 1.10. 2020 (pedagogičtí pracovníci), místo: – III. Oddělení školní družiny (budova Sokolí) 12:00-17:00 hodin
 • 1. 10. 2020 (zákonní zástupci) místo: – III. Oddělení školní družiny (budova Sokolí) 12:00-17:00 hodin
 1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
 2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné, s výjimkou zastoupení nezletilých žáků a studentů. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.
 3. Za jednoho žáka může volit pouze jeden ze dvou jeho zákonných zástupců, tzn. odvolil-li jeden zákonný zástupce žáka, druhý zákonný zástupce již nemá právo volit.
 4. Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.
 5. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina tj. dva kandidáti), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. dva kandidáti). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek neupraven, posuzuje se také jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

Nominace kandidátů:

 1. Kandidátem na voleného člena školské rady může být pedagog (pedagogický pracovník školy, který je zaměstnancem školy) a oprávněná osoba (zákonný zástupce nezletilého žáka).
 2. Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 16. 9. 2020:
  • Návrhy na kandidáty za zákonné zástupce třídním učitelům, kteří návrhy předají členům komise.
  • Návrhy na kandidáty za pedagogy pověřenému členu volební komise
 3. Návrh musí obsahovat
  1. jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,
  2. u kandidátů z řad pedagogů jméno a příjmení,
  3. u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště,
  4. podpis navrhovatele.
 4. K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.
 5. Volební komise zveřejní listiny kandidátů nejméně 10 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejně přístupném místě (hlavní vchod budova Sokolí a hlavní vchod budova 5. května) a také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy

Přílohy:

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240