Šárka Rohánková | 28.12.2012 | SRPDŠ

Obsah

 1. Název a sídlo
 2. Právní poměry
 3. Cíl činnost
 4. Orgány SRPŠ
 5. Podmínky a vznik členství
 6. Jednatelská oprávnění
 7. Práva a povinnosti členů
 8. Zásady hospodaření
 9. Závěrečné ustanovení

1. Název a sídlo

Sdružení rodičů dětí a přátel ZŠ Jablonec n.N., 5. května 76

Základní škola 5. května 76

466 01 Jablonec nad Nisou

2. Právní poměry

Sdružení rodičů dětí a přátel ZŠ Jablonec n.N., 5. května 76 ( dále jen SRPŠ ) je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou.

3. Cíl činnosti

Cílem SRPŠ je spolupráce mezi vedením školy a rodiči žáků ke vzájemnému prospěchu obou stran a to zejména v oblastech výchovné práce, zájmové a odborné činnosti ve škole, technické a materiální pomoci při řešení problematiky provozu školy.

4. Orgány SRPŠ

A . Valná hromada

Správa sdružení SRPDŠ náleží:

 • valné hromadě členů sdružení
 • vedení zvolenému valnou hromadou
 • Valnou hromadu svolává podle potřeby vedení sdružení písemně nejpozději dva týdny před jejím konáním.
 • K valné hromadě svolává vedení všechny členy nejméně jednou za tři roky.
 • Valné hromadě přísluší:
  • volit členy vedení na funkční období 3 let
  • přijímat a posuzovat zprávy členů vedení
  • měnit, případně doplňovat stanovy
  • usnášet se o návrzích vedení i jednotlivců
  • usnášet se o další formě existence sdružení
 • Mimořádnou valnou hromadu svolává vedení kdykoliv je potřeba nebo žádá-li o to alespoň jedna třetina členů. Předmětem jednání může být kterákoliv záležitost stanov.
 • Při hlasování rozhoduje prostá většina hlasů.
 • Valnou hromadu řídí vedoucí sdružení, případně jeho zástupce.
 • Volby vedení se provádí hlasováním.

B. Vedení sdružení SRPDŠ

 • Činnost sdružení řídí volené vedení. Vedení je složeno z členů sdružení zvolených valnou hromadou.
 • Vedení volí 1x ročně:
  • předsedu
  • hospodáře
  • pokladníka
  • případně další funkce
 • Vedoucí sdružení svolává vedení ke schůzi podle potřeby, nejčastěji k naplánování akcí pro děti, způsobu jejich organizace a úhrady.
 • Vedení jedná o dalších záležitostech sdružení, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě.
 • K platnému usnesení vedení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy sdružení.
 • O jednání vedení se píše protokol, který podepíše předseda sdružení a zapisovatel.

5. Podmínky a vznik členství

Členem SRPDŠ může být každý, jehož dítě navštěvuje ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76. Členy mohou být i další občané starší 18ti let, kteří chtějí se školou spolupracovat ve smyslu článku 3.

Vznik členství:

 • automaticky po zaplacení příspěvku pokud některé z dětí navštěvuje ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76
 • podáním písemné přihlášky a zaplacení příspěvku

Zánik členství:

 • nezaplacením členského příspěvku
 • popřípadě písemným oznámením o ukončení členstvím
 • ukončením studia dítěte v ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76

6. Jednatelská oprávnění

V plném rozsahu jsou oprávněni jednat a to i samostatně jménem SRPŠ předseda a hospodář.

7. Práva a povinnosti členů

Člen SRPŠ má právo:

 • být členem valné hromady
 • volit a být volen
 • požadovat na členech vedení SRPŠ pomoc při vyřizování záležitostí týkajících se jeho dětí ve vztahu ke škole, případně se nechat vedení SRPŠ zastupovat
 • být informován o všech akcích pořádaných vedení SRPŠ, účastnit se jich, nebo se na nich podílet
 • být informován o hospodaření a činnosti vedení SRPŠ

Člen SRPŠ má povinnost:

 • platit členské příspěvky určené těmito stanovami
 • spolupracovat se školou

8. Zásady hospodaření

Zdroj příjmů

Základním zdrojem jsou členské příspěvky členů SRPŠ. Výše členského příspěvku je schválena vedením SRPŠ vždy na jedno hospodářské období, horní hranice není omezena. Pokud mají rodiče na škole více dětí, příspěvek na každé další dítě činí minimálně 50,-Kč.

Dalšími příjmy mohou být:

 • dobrovolné dary a to movité i nemovité (od členů, sponzorů apod. )
 • výtěžky z akcí pořádaných SRPŠ (akademie, školní ples apod.)
 • příspěvky na činnost školní družiny

Použití prostředků

Takto získané prostředky použít ve prospěch žáků ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76, k rozvoji mimoškolní činnosti žáků a to k zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76 ( např. kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny vynikajícím žákům, potřeby pro činnost školní družiny).

Vedení evidence hospodaření

Evidence hospodaření je vedena podle všeobecných zásad, stanovených vyhláškou Ministerstva financí o pokladních operacích v dané době.Movitý majetek, který má pořizovací hodnotu vyšší, než 1.000,- Kč bude zaevidován a bude mu přiřazeno inventární číslo. Jednou ročně bude provedena inventura tohoto majetku. Inventuru provede jmenovaná tříčlenná komise.S finančními prostředky se nakládá s největší hospodárností.Krom pokladního limitu, budou finanční prostředky uloženy na běžném účtu České spořitelny, pobočka Jablonec nad Nisou.

Podpisové právo

Podpisové právo u České spořitelny mají předseda a hospodář SRPŠ, pokladník. Pro bankovní operací stačí jen dva ze zmíněných podpisů.

Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna revizní komisí jmenovanou vedením SRPŠ 1x ročně. O výsledku komise informuje vedení SRPŠ.

9. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají platnosti dnem ustavující schůze valné hromady SRPDŠ.

V Jablonci nad Nisou 31.1.2009