Obory vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku) - přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

Jednotná přijímací zkouška

Termín zkoušky bude stanoven MŠMT a je předpokládán nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

Pouze jeden řádný termín – důvody: zamezení hromadnému pohybu osob, tj. přesunu uchazečů na přijímací zkoušky na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě. Zároveň se tak zkrátí termíny pro vyhodnocení výsledků a zrychlí se harmonogram přijímacího řízení.

Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy.

Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, (pokud se tam koná také jednotná zkouška). Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Více viz:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

https://prijimacky.cermat.cz/