Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč může podat až 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 15. března 2016, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015. Přihlášku do jiné než denní formy lze odevzdat do 20.3. 2016.
Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy, jako to bylo v minulých letech.

Počet přihlášek na střední školy

Žáci základních škol mohou podat až dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia.

Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek

Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 18. dubna do 30. dubna 2016 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).
Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.
Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 29. ledna 2016 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2015).

Výsledky přijímacích zkoušek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí zveřejní na webových stránkách kmenové školy,zašle po termínu konání přijímací zkoušky rozhodnutí o nepřijetí, některé školy posílají i kladné rozhodnutí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí do 3 dnů po rozhodnutí.
Školský zákon ukládá uchazeči novou povinnost. Na školu, kterou si vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí předložit tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Uchazeč může vzít ZL zpět pouze jednou. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

Prodlužuje se lhůta pro uplatnění zápisového lístku.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn (novela § 60a odst. 6 školského zákona).

Druhé kolo přijímacího řízení

Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet přihlášek je neomezen.

Odvolání

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.
O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Další informace

Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol.
Ředitelé středních škol musejí nejdéle do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musejí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale taky na internetových stránkách školy.

Poznámka:

Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nebude mít povinnost zpracovávat (zrušení § 51 odst. 5 ve schválené novele školského zákona).