PRÁVNÍ PŘEDPISY

​► zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

► vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

►zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

​Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.

Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy:

  • do 31. 1. 2021 
  • do 31. 10. 2020 (obory s talentovou zkouškou)

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1. Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/  do 30. 11. 2020

1.kolo přijímacích zkoušek     

  • 2. 1. – 15. 1. 2021 /umělecké školy/                                           
  • 2. 1. – 15. 2. 2021 /gymnázia se sportovní přípravou/               
  • 15. 1. – 31. 1. 2021 /konzervatoře/

Jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů skupiny 82 - umění a užité umění .

2. Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2021(už musí být doručeny na danou střední školu)                                                           

Obecné informace o přijímacím řízení:

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.                                                                       

►součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy

2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).   

► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí​                                   

► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

3)Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:

  • vážné důvody (např. zdravotní)         

  • písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy 

4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

► Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.   

► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%.     (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)     

► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena           

Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet -min.15dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).   

  • ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

7) Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

  • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 5. 3. 2021)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

Podávání přihlášek na střední školy

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.   

2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do 1. 2. 2021, poté následují jarní prázdniny (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere). 

3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

SLEDUJTE:

● webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)

www.cermat.cz – informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let

www.zkola.cz – informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)