Otevření základní školy od 25. května 2020 pro žáky 1. stupně

Otevření základní školy od 25. května 2020 pro žáky 1. stupně

Dne 2. května 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen MŠMT) soubor pravidel pro organizaci období do konce školního roku 2019/2020.

I. stupeň ZŠ:

 • od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni základních škol;

 • přítomnost žáků ve vyučování bude dobrovolná a o osobní přítomnosti žáků ve výuce budou plně rozhodovat zákonní zástupci žáků;

 • před nástupem do školy musí žák dodat přihlášku s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez řádně vyplněného čestného prohlášení nebude vstup žákům do školy povolen;

Organizace dne

 • místo shromáždění žáků bude před školou (dle harmonogramu), kde si celou skupinu vyzvedne třídní učitel;

 • žáci se převléknout v šatně a ihned po odchodu z šatny použijí dezinfekci rukou;

 • třídní učitel odvede žáky do třídy, kde s nimi setrvá po celou dobu dopoledního vyučování;

 • žáci budou využívat WC průběžně během výuky, klasické přestávky na chodbách nebudou. Vyučující si udělá přestávky na svačiny individuálně ve třídě;

 • po celou dobu dopolední a odpolední výuky budou na chodbách asistentky, které dohlédnou na bezpečnost žáků a hygienu;

 • ve stanovené době konce dopolední výuky si vyzvedne žáky u třídy pedagog, který zajišťuje odpolední družinu a oběd a odvede je do jídelny. Učitel odvede žáky, kteří nenavštěvují družinu do šatny;

 • Na odpolední družinu vzniknout ve škole 4 oddělení:

  • I.A, I.B -Monika Junová - 2. oddělení ŠD

  • II.A - Narine Avetisjan - 3. oddělení ŠD

  • III.A, III.B - Romana Vybíralová -  1. oddělení ŠD   

  • IV.A - Tereza Rybáková - kmenová učebna 4.A (mobilní číslo bude vyvěšeno na hlavních dveřích)

 • Čas vyzvednutí žáků je pouze v celé hodiny (14.00, 15.00, 16.00). V oddělení Montessori končí odpolední blok v 15.30.

 • organizace dne (vyzvednutí před školou, ukončení výuky a oběd) je upravena z důvodu minimalizace shromažďování osob v jednom čase:

Třída

Čas shromáždění před školou

Ukončení výuky a oběd

I. A, I. B

7:55:00

11:30:00

II. A

7:55:00

11:30:00

III. A, III. B

8:05:00

11:45:00

IV. A

8:05:00

11:45:00

V.B

8:15:00

12:00:00

V. A

8:15:00

12:00:00

I. M

8:00:00

12:15:00

II. M

8:10:00

12:15:00

III. M, IV.M

8:20:00

12:30:00

 

 • žáci, kteří se nebudou osobně účastnit výuky v budově školy, se budou dále vzdělávat distančně dle pokynů vyučujících;

 • ABSENCE žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení; pravidla omlouvání budou specifikována třídními učiteli;

 • výuka ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích „školní skupiny“ - ke vzdělávání musí zákonný zástupce žáka vyjádřit zájem o vzdělávání do 18. 5. 2020 (po tomto datu nebude možné dítě do školní skupiny zařadit);

 • pro výuku budou využívány kmenové třídy, odborné učebny, prostory školní družiny;

 • složení školních skupin bude neměnné;

 • obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude přizpůsoben na opakování a procvičování učiva probíraného během distanční výuky (v souladu se školním vzdělávacím programem);

 • ve třídách bude upraven zasedací pořádek žáků, vždy bude sedět 1 žák v samostatné lavici;

 • dle nařízení MŠMT bude zakázána tělesná výchova, plavání apod.;

 • každý žák musí mít pro dopolední výuku k dispozici 2 kusy roušek (jejich nošení se řídí pokyny pedagogických pracovníků školy) a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům (škola tyto ochranné pomůcky pro žáky nezajišťuje), o nošení roušek bude dle situace rozhodovat pedagog;

 • ve společných prostorách školy bude nošení roušek povinné;

 • během přestávek na svačiny nebudou mít žáci nasazeny roušky nebo jiné ochranné prostředky, v tuto dobu ovšem budou dbát veškerých pokynů pedagogů a roušky budou mít uloženy ve vlastních igelitových sáčcích;

 • ve třídách budou zajištěny dezinfekční prostředky, papírové ubrousky a dezinfekční mýdla, přičemž bude kladen vysoký důraz na dodržování všech hygienických pravidel;

 • každý žák musí mít svůj vlastní ručník

 • během dopolední výuky bude posílena dezinfekce společných prostor školy (toalety, chodby apod.) i prostory vlastních tříd a učeben;

 • žádáme všechny zákonné zástupce našich žáků, aby byli se školou v maximálním kontaktu a se všemi našimi zaměstnanci konzultovali případné problémové situace;

 • zrušeny jsou školní výlety, ozdravný pobyt žáků, návštěvy knihovny a kulturních zařízení, akce na sportovištích cizích provozovatelů) - tzn. pobyt žáků mimo areál školy;

 • zrušeny jsou akce související s plněním minimálního preventivního programu školy (besedy, přednášky apod.);

Školní jídelna:

 • provoz školní jídelny bude probíhat podle zvláštního harmonogramu školní jídelny;

 • upraven bude především počet žáků/osob v jídelně školy;

 • stejně jako ostatní prostory školy, bude také prostor školní jídelny podléhat přísným hygienickým požadavkům;

 • během jídla budou mít žáci umístěny roušky ve vlastních igelitových sáčcích (zajistí rodiče).

Školní družina:

 • školní družina bude fungovat v režimu "odpolední výchovné a vzdělávací činnosti" - tzn. nebude se jednat o klasický režim školní družiny;

 • žáci navštěvující školní družinu budou pokračovat v odpoledním programu družiny ve stejné skupině, v jaké zahájili výuky;

 • v prostorách školní družiny budou platit stejná hygienická pravidla včetně nošení roušek jako v dalších prostorách školy;

 • změněna bude provozní doba školní družiny – zrušena bude ranní družina, ukončení odpolední činnosti je stanoveno na 16.00 hodin;

 • povoleny jsou pouze činnosti v areálu školy (je zakázána realizace procházek, pobyt v přírodě apod.);

 

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy

 

Pracuje jako ředitelka školy v budově 5. května 76
Telefon: 420 488 388 240