Základní informace o zápisu do 1. tříd 2016/2017

Datum: 6. dubna 2017

Čas: 13.00 – 18.00 hodin

  • do běžných tříd: budova školy v ulici Sokolí 9 - 1. patro

  • do tříd Montessori: budova školy v ulici 5. května 76 - 1. patro

Povinnost přijít k zápisu

K zápisu se dostaví v doprovodu rodičů děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2017.

Předběžně lze zapsat (nezávazně) na písemnou žádost rodičů i děti, které dovrší 6 let věku od 1. 9. 2017 do 31.12 2017.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo po 31.8 2011, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

K zápisu je možné dostavit se pouze na 1 školu, dítě nemůže být po zápisu evidováno na více školách. Dodržovat obvod není povinnost, avšak při přijímání má vždy přednost dítě ze spádového obvodu.

Žádost o odklad

K odkladu školní docházky je třeba písemná žádost rodičů adresovaná ředitelství školy. Přílohou žádosti musí být:

1. Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů

2. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP)

 

Doporučující posouzení bývají samostatnými přílohami tohoto dokumentu.

Škole by měly být doručeny v následujících dnech po zápisu do 1. ročníku základní školy, nejpozději pak do začátku května tohoto roku.

(Správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno 30. 4., toto datum zahrnuje i 15 denní odvolací lhůtu.)

 

Informace o škole

Naše škola žákům poskytuje oproti jiným školám výuku anglického jazyka po celou dobu studia. Dále se specializuje na výuku informatiky pravidelně již od 2. ročníku ve dvou moderních počítačových učebnách. Ve všech učebnách mají učitelé a žáci k dispozici počítač napojený na dataprojektor, nebo interaktivní tabuli, která se zvláště osvědčila při názorné výuce jazyků.

Jako alternativu ke klasickému způsobu vzdělávání nabízíme výuku podle principů Marie Montessori. Tato metoda podporuje přirozený zájem dítěte a vede ho k odpovědnosti při vlastním vzdělávání. Třídy Montessori jsou doplňovány nejvýše do počtu 24 žáků na třídu. Rozhodnutí o zařazení do tříd Montessori proběhne na základě pozorování žáků při předškoličce a pohovoru s rodiči. Rozhodnutí o zařazení do tříd Montessori bude sděleno během pohovoru, nejpozději týden před termínem řádného zápisu.

Srdečně zveme předškoláčky a jejich rodiče - přijďte, těšíme se na Vás.

 

V Jablonci nad Nisou dne 20. ledna 2017

Mgr. Michaela Hanyšová

ředitelka školy